ការពារជំងឺ មិនគួរឱ្យទុកចិត្ត? យើងបញ្ឈប់កង្វល់អ្នកបាន!

តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាងឱសថនិងឱសថព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ homeopathic?

ឱសថ homeopathic ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រើគោលការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រធម្មជាតិ (ដូចជាគោលការណ៍គីមីនិងជីវវិទ្យា) ដើម្បីផ្តល់នូវឱសថមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រាងកាយ។ គ្រឿងផ្សំនៃឱសថព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ homeopathic គឺដូចគ្នានឹងឱសថបុរាណដែលត្រូវបានលក់ដែរ។

ផលិតផលថ្នាំ Homeopathic មិនត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឱសថឬដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ពាណិជ្ជកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់ថ្នាំទេ។

ផលិតផលវេជ្ជសាស្ត្រត្រូវបានផលិតឡើងសម្រាប់គោលបំណងវេជ្ជសាស្រ្តហើយជារឿយៗត្រូវបានលក់ទៅឱ្យទស្សនិកជនធំទូលាយរួមទាំងមនុស្សដែលមិនចាំបាច់ចាប់អារម្មណ៍លើភស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រដែលផ្អែកលើការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ ឱសថព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ homeopathic ត្រូវបានលក់ទៅឱ្យមនុស្សដែលមិនមានបទពិសោធខាងវេជ្ជសាស្ត្រនិងអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺជាក់លាក់របស់ពួកគេ។ ឱសថព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំ homeopathic ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យមានលក្ខណៈធម្មជាតិតាមដែលអាចធ្វើទៅបានត្រូវបានប្រើជាថ្នាំបំប៉ន។ ឱសថ homeopathic ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺ។ វាមិនមានតម្លៃព្យាបាលទេហើយមានបំណងប្រើជាមួយឱសថជាច្រើនដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដូចគ្នា។ មនុស្សមួយចំនួនដែលទិញផលិតផលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតដែលលក់ផលិតផលភាគច្រើនជូនអតិថិជនគឺត្រូវបានជម្រុញដោយបំណងប្រាថ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ពួកគេនិងសន្សំប្រាក់ហើយអ្នកខ្លះទិញវាពីព្រោះពួកគេជឿជាក់ថាពួកគេអាចជួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាព។

ការពិនិត្យផលិតផលចុងក្រោយ

Miracle

Xaver Vazquez

វាមើលទៅហាក់ដូចជាមិនច្បាស់: Miracle ធ្វើការអស្ចារ្យ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសន្មតបានលេចចេញមកមួយកត់សម្គ...